Wyszukiwarka
MUZA SA
MUZA SA działa na rynku wydawniczym od 1991 roku. Jest spółką akcyjną notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Prowadzi własną księgarnię internetową oraz stacjonarną. Bierze udział w krajowych i międzynarodowych targach książki. Współpracuje z najlepszymi wydawnictwami zagranicznymi.
Prospekt emisyjny
Prospekt emisyjny

(plik do pobrania w formacie pdf)
Kalendarium

 

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

- skonsolidowany raport za IV kwartał 2017 roku - 01 marca 2018 roku

- skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku - 15 maja 2018 roku

- skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku - 14 listopada 2018 roku

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku

Półroczny raport skonsolidowany - 30 sierpnia 2018 roku

3. Raporty roczne za 2017 rok

Raport roczny jednostkowy za 2017 rok - 27 kwietnia 2018 roku

Raport roczny skonsolidowany za 2017 rok - 27 kwietnia 2018 roku

Jednocześnie Emitent informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2018 r. na podstawie §101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Ponadto, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.