Wyszukiwarka
MUZA SA
MUZA SA działa na rynku wydawniczym od 1991 roku. Jest spółką akcyjną notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Prowadzi własną księgarnię internetową oraz stacjonarną. Bierze udział w krajowych i międzynarodowych targach książki. Współpracuje z najlepszymi wydawnictwami zagranicznymi.
Prospekt emisyjny
Prospekt emisyjny

(plik do pobrania w formacie pdf)
Zarząd i Rada Nadzorcza

 

Skład Zarządu MUZA SA
Marcin Garliński   Prezes Zarządu
Małgorzata Czarzasty   Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza MUZA SA
Stanisław Stępień  
Magdalena Wołek
 

Grzegorz Kołtuniak

Krzysztof Czeszejko-Sochacki

Tomasz Wołynko

   

 

Akty wewnętrzne spółki

 

Sprawozdanie RN z działalności 2022

 

 

Marcin Garliński - pełni funkcję Prezesa Zarządu, lat 44 Pan Marcin Garliński w 1997 r. uzyskał tytuł licencjata w Prywatnej Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie. W 2003 r. ukończył magisterskie studia menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pan Marcin Garliński był zatrudniony w przedsiębiorstwie jako: asystent Dyrektora Finansowego (od 1997 r.), Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy (do 1998 r.), a od roku 1999 jest Prezesem Zarządu - Dyrektorem Generalnym Spółki.

 

Obecnie pan Marcin Garliński sprawuje następujące funkcje w organach spółek należących do Grupy Kapitałowej MUZA S.A i będących spółkami zależnymi wobec spółki MUZA S.A.: członek Rady Nadzorczej PDK S.A. oraz prezes Zarządu spółki MUZA Szkolna Sp. z o.o.

 

Według złożonego oświadczenia nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta.

 

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

 

 

Małgorzata Czarzasty, posiada wykształcenie wyższe. Studia magisterskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Studia doktoranckie w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Przebieg kariery zawodowej: Centrum Badania Opinii Społecznej, Wydawnictwo MUZA; oraz spółki zależne: Grupa MUZA, Fraszka Edukacyjna, Muza Szkolna sp. o.o. Obecnie Redaktor Naczelny w MUZA S.A. Akcjonariusz MUZA SA. Członek Rady Nadzorczej MUZA Szkolna Sp. z o.o.

 

Według złożonego oświadczenia nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

 


Stanisław Stępień - posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Pan Stanisław Stępień pracuje w przedsiębiorstwie Emitenta od 1995 r., gdzie był Dyrektorem Finansowym, a następnie Prezesem Zarządu. Przed objęciem funkcji w Spółce pracował w latach 1989 - 1990 w Agencji MUZA Sp. z o.o. jako Wiceprezes Zarządu, w latach 1990-1997 w TEST Sp. z o.o. jako Wiceprezes Zarządu. Pan Stanisław Stępień pełni funkcję, przewodniczącego Rady Nadzorczej PGW S.A., przewodniczącego Rady Nadzorczej PDK S.A.

Według złożonego oświadczenia pan Stanisław Stępień nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta.

Osoba powołana do Rady Nadzorczej MUZA S.A. nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Grzegorz Kołtuniak jest z wykształcenia magistrem organizacji i zarządzania, studia w tym zakresie ukończył na Uniwersytecie Warszawskim. Od ukończenia studiów jest związany z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie pełnił funkcje: asystenta Rektora, następnie Dyrektora Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji. Od roku 1984 do chwili obecnej zajmuje stanowisko Kierownika Biura Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego. Pan Grzegorz Kołtuniak Ukończył Kurs dla Członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Był członkiem Rad Nadzorczych kilku spółek Skarbu Państwa TVP S.A. oraz KGHM Polska Miedź S.A.

Osoba powołana do Rady Nadzorczej MUZA S.A. jest obecnie Kierownikiem Biura Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego – działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Muza S.A.

Osoba powołana do Rady Nadzorczej MUZA S.A. nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Tomasz Wołynko posiada wykształcenie wyższe z zakresu finansów oraz tytuł Executive MBA. Ukończył kierunek Bankowość i Finanse na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studia w zakresie rachunkowości i finansów w SGH. Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów, zdany państwowy egzamin brokerski przy Warszawskiej Giełdzie Towarowej, zdany państwowy egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach skarbu państwa. Pan Tomasz Wołynko posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w działach finansowych, w tym w spółce notowane na GPW, w podmiotach o różnej skali działalności i w różnych branżach: turystyka (produkcji i sprzedaż detaliczna), wydawnicza, reklamowa, e-commerce, biotechnologia, usługi mobilne, elektronika. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa w zarządzaniu finansami oraz business developement w innowacyjnych projektach start-up. W latach 1997-2000 pracował w grupie kapitałowej Orbis, w latach 2001-2008 był dyrektorem finansowym Muza S.A. Począwszy od 2008 roku pełni funkcje członka zarządu – dyrektora finansowego w spółkach: PolymemTech Sp. z o.o., Screen Network S.A., hub30.com Sp. z o.o., Rabbid S.A. oraz dyrektora finansowego Business Angel Seedfund Sp. z o.o. SKA, Centrum Podróży S.A. Pan Tomasz Wołynko posiada również doświadczenie w następujących radach nadzorczych: Skycash Poland S.A., Sigarden S.A.

Według złożonego oświadczenia pan Tomasz Wołynko nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta.

Osoba powołana do Rady Nadzorczej MUZA S.A. nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Magdalena Wołek w 1998 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim - praca dyplomowa u prof. Marka Wierzbowskiego na temat wejścia spółki na giełdę. 
Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim, wpisana na listę radców prawnych OIRP w Warszawie.   Przez cały okres pracy zawodowej związana z mediami i prawem autorskim. Początkowo zatrudniona w Biurze Prawnym Polskiego Radia S.A., następnie Departamencie Prawnym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W latach 2005-2011  w Telewizji Polskiej S.A.,  odpowiedzialna za obsługę prawną  Agencji Filmowej, Biura Programowego, TV Polonia, TVP Kultura, TVP Historia, TVP HD. Współpracowała z Narodowym Instytutem Audiowizualnym (przy zawieraniu umów na produkcję i koprodukcję filmów, rejestrację koncertów) a także Kancelarią Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy oraz Kancelarią Modrzejewski i Wspólnicy Sp. K. (w zakresie obsługi prawnej prywatnych nadawców telewizyjnych i radiowych)
Jest arbitrem Sadu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych. 
Od 2011 r. jest radcą prawnym zatrudnionym w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej.

Nie jest członkiem żadnych organów osób prawnych i nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Muza S.A.

Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.Krzysztof Czeszejko-Sochacki w 1978 ukończył Wydział Prawa i Administracji UW, magister prawa.

Doświadczenie zawodowe:
2007 -    Kancelaria Adwokacka Adwokat Krzysztof Czeszejko-Sochacki w Warszawie,
2004 - 2006    „Investgas” S.A. w Warszawie, prezes Zarządu,
2001 - 2004    Szef Kancelarii Sejmu,
1983 - 2001     Z.A. Nr 10, następnie IKA w Warszawie, adwokat,
1980 - 1983,     Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikant adwokacki, egzamin adwokacki,
1978 - 1980,      Sąd Wojewódzki w Warszawie, aplikant sądowy, egzamin sędziowski,

Doświadczenie społeczno-zawodowe:
2016 -    Warszawska Izba Gospodarcza, członek,
2014 - 2016    Polskie Radio S.A. w Warszawie, członek Rady Nadzorczej,
2014 -    Międzynarodowe Centrum Mediacji w Polsce, mediator,
2013 -    Sąd Polubowny przy Krajowej Izbie Sportu w Warszawie, arbiter,
2012 -    Sąd Arbitrażowy Pomorza Zachodniego przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie, arbiter
2010 -    Sąd Arbitrażowy przy SIDiR w Warszawie, arbiter,
2009 -    Sąd Polubowny przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Warszawie, arbiter,
2008 -    Stały Sąd Polubowny przy Fundacji Adwokatury Polskiej i OBA im. adw. W. Bayera, arbiter,
2004 - 2006    Dwumiesięcznik „Przegląd Sejmowy”, członek Komitetu Redakcyjnego,
2004 - 2005    PERN „Przyjaźń” S.A. w Płocku, przewodniczący Rady Nadzorczej,
2000 - 2001     Polskie Radio S.A. w Warszawie, sekretarz Rady Nadzorczej,
1998 - 2001     MRKCh w Warszawie, wiceprzewodniczący Rady,
1997 -     Sąd Arbitrażowy przy KIG w Warszawie, arbiter (1999-2005 Z-ca Prezesa),
1990 - 2004    Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie, wiceprezes KIG – 1998-2004),
1976 - 1985     spółdzielczość pracy, przewodniczący Rady SSP „Universitas”, sekretarz Rady ZSSP, wiceprzewodniczący Komisji Rady CZSP, przewodniczący komisji specjalnej ds. ustawy o spółdzielniach CZSP, także członek Kom. Nadzwyczajnej Sejmu VIII Kadencji (1981 – 1982),Działalność społeczna:
2014 -    Fundacja Akademia Polskiego Sukcesu, członek Rady,
2013 -    The Best of Poland, członek Rady Programowej,
2011 - 2015    Społeczna Rada Konsultacyjna przy Prezydencie Miasta Łomży,
2008 -    Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce, członek,
2008 - 2015    Włosko-Polska Izba Handlowo-Przemysłowa, członek honorowy,
2001 -     Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Izby Handlowej (w-prezes Zarządu 2001-2012),
2001 -      Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy (obecnie członek Zarządu),
1998 - 2002    radny województwa mazowieckiego I kadencji, członek Prezydium Sejmiku Województwa Mazowieckiego, m.in. przew. Komisji Rewizyjnej,
1996 -    Stowarzyszenie Międzynarodowego Prawa Prywatnego w Lugano, Szwajcaria, członek honorowy,
1993 - 1997     Trybunał Stanu, sędzia,
1989 -    Polski Klub Biznesu, obecnie członek Zarządu,
1988 - 2005    Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Gospodarczych, (1996-2005 prezes Rady Krajowej),
1986 - 1989     Sejm IX Kadencji, Rada Społeczno-Gospodarcza, członek,
1984 - 1990     radny DRN Warszawa-Żoliborz, członek Prezydium, przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Praworządności,
1973 -1984     SZSP, ZSP, radio akademickie – szef działu rozrywki, członek władz stołecznych i krajowych,

Według złożonego oświadczenia pan Krzysztof Czeszejko-Sochacki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.Ww. członkowie Rady Nadzorczej Muza S.A. nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Emitenta i nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.