Wyszukiwarka
MUZA SA
MUZA SA działa na rynku wydawniczym od 1991 roku. Jest spółką akcyjną notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Prowadzi własną księgarnię internetową oraz stacjonarną. Bierze udział w krajowych i międzynarodowych targach książki. Współpracuje z najlepszymi wydawnictwami zagranicznymi.
Prospekt emisyjny
Prospekt emisyjny

(plik do pobrania w formacie pdf)
Akcjonariat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % akcji w ogólnej liczbie głosów na dzień 30 sierpnia 2017 r.

 

Imię i nazwisko

akcjonariusza

Liczba akcji

Procentowy udział w kapitale zakładowym

Liczba głosów

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Liczba głosów

zmiana

Procent głosów

zmiana

Czarzasty Małgorzata

503 664

17,98

503 664

15,45

wzrost o 23.646

wzrost o 0,73%

Kaczmarek Grażyna

41 085

1,47

205 425

6,30

bez zmian

bez zmian

Majdzik Adam

205 778

7,35

205 778

6,31

bez zmian

bez zmian

Stępień Lucyna i Stanisław

 

411 313

 

14,69

527 865

16,19

spadek o 22.142

spadek o 0,68%

Garliński Marcin

217 267

7,76

217 267

6,66

wzrost o 11.071

wzrost o 0,34%

 

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi: 3.260.598 głosów. Ogólna liczba wszystkich akcji wynosi: 2.800.598 akcji.

 

Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od dnia 30.08.2016 r. do dnia 30.08.2017 r.

 

- Zarząd

 

Marcin Garliński – Prezes Zarządu – jest właścicielem 217 267 akcji (wzrost o 11 071), dających prawo do 6,66% głosów na WZA (wzrost o 0,34%).

 

Małgorzata Czarzasty – Wiceprezes Zarządu – jest właścicielem 503 664 akcji (wzrost o 23 646), dających prawo do 15,45% głosów na WZA (wzrost o 0,73%).

 

- Rada Nadzorcza

 

Stanisław Stępień – Przewodniczący RN – posiada 411 313 akcji (spadek o 22 142), które uprawniają do 16,19% głosów na WZA (spadek o 0,68%).